REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO „2 LOUD 4 YOU”

§ 1 DEFINICJE

Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą 2 LOUD 4 YOU Artur Wasilik, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 886-284-60-06, REGON 366038849, pod adresem ul. Ludowa 62, 58-304 Wałbrzych, adres poczty elektronicznej arturwasilik@wp.pl.

Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym może być zawarta Umowa Sprzedaży (każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu).

Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.2loud4you.net.

Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

Koszyk - element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Usługa elektroniczna - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta w obrębie działania i za pośrednictwem Sklepu internetowego www.2loud4you.net.

Usługobiorca - a) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; b) osoba prawna; albo c) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi elektronicznej.

Newsletter - elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia korzystającym z niej Klientom otrzymywanie informacji marketingowych ze Sklepu na temat nowości, promocji lub wydarzeń.

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem www.2loud4you.net prowadzony jest przez firmę 2 LOUD 4 YOU Artur Wasilik, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 886-284-60-06, REGON 366038849, pod adresem ul. Ludowa 62, 58-304 Wałbrzych, adres poczty elektronicznej arturwasilik@wp.pl, która w dalszej części regulaminu zwana jest Sprzedawcą.

2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów oraz Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu, określa zasady korzystania z serwisu www.2loud4you.net, zakres odpowiedzialności operatora oraz wszelkie inne informacje porządkowe.

3. Do składania zamówień w naszym Sklepie niezbędne jest utworzenie konta klienta poprzez uzupełnienie Formularza rejestracji niezbędnymi danymi osobowymi, umożliwiających realizację Zamówienia. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta.

4. Administratorem danych osobowych Klientów, zbieranych za pośrednictwem Sklepu  jest firma 2 LOUD 4 YOU Artur Wasilik z siedzibą w Wałbrzychu, mieszcząca się przy ul. Ludowa 62. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu są zbierane i przetwarzane za zgodą Klienta w celu realizacji Umowy Sprzedaży i umowy o świadczenie Usługi elektronicznej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży. Każda osoba posiada prawo wglądu w treść swoich danych osobowych, prawo do ich aktualizacji, poprawiania lub przesłania żądania do ich usunięcia. Dane niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu przed zawarciem danej umowy oraz w zakładce „Polityka prywatności” umieszczonej w dolnej części strony Sklepu.

§ 3 USŁUGI ELEKTRONICZNE DOSTĘPNE W SKLEPIE

1. Usługi elektroniczne dostępne w Sklepie to: formularz rejestracji, konto, formularz zamówienia i newsletter.

Formularz rejestracji - służy utworzeniu Konta klienta. Aby zarejestrować się na Stronie niezbędne jest podanie danych takich jak: imię, nazwisko, e-mail, hasło i opcjonalnie datę urodzenia. Na adres e-mail Klienta umieszczony w Formularzu rejestracji zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca utworzenie Konta.

Konto - aby móc korzystać z Konta należy w pierwszej kolejności utworzyć je klikając w zakładkę „Zaloguj się”, a następnie „Załóż je tutaj”. Usługobiorca w pierwszym kroku uzupełnia Formularz rejestracji. W Formularzu rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres mailowy, hasło i opcjonalnie datę urodzenia. Po potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie „Zapisz”, Usługobiorca otrzymuje potwierdzenie na podany adres poczty elektronicznej. W zakładce Konta, Klient ma możliwość dodania swoich danych adresowych, sprawdzenia historii i szczegółów zamówienia, potwierdzenia zwrotów, a także utworzenia ulubionych kart z ulubionymi produktami. Utworzenie Konta jest bezpłatne i bezterminowe, Usługobiorca w każdej chwili ma możliwość usunięcia Konta, bez podania przyczyny. Usunięcie Konta wymaga ingerencji administratora Strony, dlatego też niezbędne jest wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy (wiadomość e-mail bądź pisemnie na adres Sprzedawcy). 

Formularz zamówienia - wraz z momentem dodania pierwszego Produktu do Koszyka, rozpoczyna się korzystanie z Formularza zamówienia. Złożenie zamówienia następuje po spełnieniu łącznie kilku kroków. W pierwszej kolejności należy wypełnić Formularz zamówienia, wybierając odpowiednie Produkty. Następnie klikając zakładkę „Finalizacja zamówienia” Klient przechodzi do następnego kroku jakim jest uzupełnienie danych osobowych, w tym adresu dostawy. Obowiązek uzupełnienia powyższych danych leży po stronie tych Klientów, którzy podczas zakładania Konta nie podali ich w zakładce „Adresy”.Po wybraniu sposobu dostawy, przechodzimy do wyboru płatności. Finalizacja Zamówienia wymaga zaakceptowania niniejszego Regulaminu. Korzystanie z Formularza Zamówienia ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia. 

Newsletter - korzystanie z Newslettera następuje po zaznaczeniu opcji „Zapisz się do newslettera” podczas uzupełniania Formularza rejestracji.  Wiadomości Newslettera wysyłane są na wskazany w formularzu adres poczty elektronicznej (e-mail).

2. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu  w sposób zgodny z prawem, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

3. Sprzedawca i Klient mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi wlektronicznej w każdym momencie w drodze porozumienia stron. Klient może w każdej chwili wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej bez wskazywania przyczyn, poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@2loud4you.net lub listem pocztowym na adres: 2 LOUD 4 YOU Artur Wasilik ul. Ludowa 62, 58-304 Wałbrzych. W przeciągu 7 dni od otrzymania oświadczenia Usługobiorca dezaktywuje wskazaną w prośbie Usługę elektroniczną. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym, gdy klient rażąco albo uporczywie narusza Regulamin Sklepu.

§ 4 WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIEŃ I ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

1. Zamówienia za pośrednictwem Sklepu można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.

2. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie, zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 3 Regulaminu. Akceptując Regulamin sklepu internetowego tym samym akceptujesz Politykę cookies oraz Rodo ujęte w zakładce "Polityka prywatności".

3. Klient dokonuje wyboru towarów poprzez dodanie ich do Koszyka. W następnej kolejności, aby dokonać zamówienia należy postępować zgodnie z wyświetlanymi Klientowi komunikatami na Stronie (dodanie Produktu do koszyka->finalizacja Zamówienia->Dane osobowe->Adresy->Sposób dostawy->Płatność). Klient ma możliwość modyfikacji Zamówienia poprzez dodawanie bądź usuwanie Produktów lub zmiany ich ilości. Zmiany te mogą być wprowadzone do momentu kliknięcia zakładki „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” i dokonania przelewu. Złożenie zamówienia jest możliwe po zaakceptowaniu Regulaminu Sklepu w końcowym etapie procedury składania Zamówienia.

4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Klienta w Formularzu zamówienia, w wyniku których zamówienie złożone zostało w sposób niezgodny z zamiarem Klienta. Koszty związane z ponownym złożeniem oraz obsługą takiego zamówienia ponosi Klient. 

5. Wszystkie Produkty wystawione na Stronie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych. Ceny prezentowane przy asortymencie Sklepu są wyrażone w Złotych Polskich, są cenami brutto i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT i inne wymagane prawem opłaty. Koszty związane z dostawą i płatnościami ponosi Klient. O kosztach tych Klient jest informowany na stronie Sklepu w zakładce „Dostawa i płatność” oraz w trakcie składania Zamówienia.

6. Sprzedawca po otrzymaniu wiadomości w formie powiadomienia na Stronie, niezwłocznie przystępuje do realizacji Zamówienia. Klient jest informowany o postępie realizacji Zamówienia poprzez wiadomości e-mail, na wskazany uprzednio adres.

7. Towar wysyłany w ciągu 24h po zaksięgowaniu wpłaty. Wysyłka może odbyć się w terminie do 14 dni w zależności od stanów magazynowych. O braku towaru klient jest informowany telefonicznie bądź mailowo. Istnieje możliwość zamiany brakującego produktu na inny o przybliżonych lub odmiennych parametrach. Za datę płatności uważa się dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy, o fakcie tym Klient informowany jest mailowo, poprzez wysłanie hasła „Płatność przyjęta”.Jeżeli towar jest niedostępny, a  Klient nie zgadza się na wymianę Produktu na inny, Sprzedawca niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 30 dni (trzydziestu dni) od zawarcia umowy, zawiadamia o tym konsumenta i zwraca całą otrzymaną sumę przelewem bankowym. 

8. Do każdej przesyłki dołączany jest dowód zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT). Jeżeli Klient wyraża chęć otrzymania faktury VAT, przy składaniu zamówienia przy pozycji „ADRESY” należy kliknąć w pozycję „Adres do faktury” i tam wpisać niezbędne dane.

9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany w każdej chwili ceny towarów znajdujących się w serwisie, wprowadzenia oraz wycofania towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych. Zastrzeżenie to nie dotyczy potwierdzonych zamówień.

§ 5 SPOSOBY PŁATNOŚCI 

1. Sprzedawca udostępnia Klientowi możliwość skorzystania z różnych form płatności:

Płatność przelewem - zapłata tradycyjnym przelewem za pośrednictwem placówki Banku bądź Urzędu Pocztowego lub internetowym przelewem bankowy na rachunek bankowy sklepu 2 LOUD 4 YOU:

42 1050 1908 1000 0097 2140 5158 (płatności krajowe)

PL 42 1050 1908 1000 0097 2140 5158 (płatności zagraniczne)

(nr konta widoczny również w zakładce „Dostawa i płatność” w dolnej części strony sklepu). Przy wyborze tej metody płatności Produkt jest zarezerwowany dla Klienta przez 3 dni a realizacja zamówienia następuje natychmiast po otrzymaniu płatności. 

Płatność BLIK, PayPal oraz dotpay - forma płatności elektronicznej obsługiwana przez Dotpay spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000700791 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy, posiadająca NIP 6342661860 oraz REGON 240770255. Skorzystanie z tego rodzaju płatności wymaga zaakceptowania regulamin płatności Dotpay sp. z o.o.. Po otrzymaniu potwierdzenia płatności rozpoczyna się procedura realizacji Zamówienia.

Płatność ratalna e-rata – raty z dotpay, mRaty - usługa zakupów na raty za pośrednictwem firmy Dotpay. Płatność ratalna możliwa przy zakupach powyżej 300zł. Po otrzymaniu potwierdzenia płatności rozpoczyna się procedura realizacji Zamówienia.

§ 6 DOSTAWA

1. Zamówione Produkty dostarczamy tylko na terenie Polski.

2. Koszty związane z dostawą ponosi Klient. Sposoby dostawy są wskazane Klientowi zarówno na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Dostawa i płatność”, jak i w trakcie składania zamówienia. Koszt wysyłki Zamówienia jest uwarunkowany jego wielkością. Odbiór Zamówienia w sklepie stacjonarnym jest bezpłatny.

3. W internetowym Sklepie 2 LOUD 4 YOU  dostępne są dla Klienta następujące sposoby dostawy i odbioru Produktów:

Przesyłka kurierska - realizowana za pośrednictwem firmy DPD.

Odbiór osobisty na sklepie - odbiór towaru w siedzibie sklepu przy ul. Ludowa 62, 58-304 Wałbrzych, od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 17:00 oraz w sobotę w godzinach 10:00 – 14:00.

4. Termin dostawy towaru do Klienta wynosi do 14dni. W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia w podanym terminie, Klientowi zostanie zaproponowany nowy termin realizacji Zamówienia lub możliwość odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

5. Przy odbiorze przesyłki Klient ma prawo sprawdzenia paczki, czy nie uległa ona uszkodzeniu w trakcie transportu i czy zamówienie jest kompletne. W przypadku uszkodzenia bądź stwierdzenia braków w przesyłce, Klient może sporządzić „protokół szkody” w obecności kuriera. 

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian cen przesyłek kurierskich w zależności od zmian wprowadzanych w umowę z firmą kurierską DPD. Zmiany nie obejmują już realizowanych zamówień.

§ 7 WARUNKI REKLAMACJI I ZWROTÓW

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w tym art. 556-576 Kodeksu Cywilnego).

2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną, gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową:

  • nie ma właściwości, które Towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel oznaczony w umowie albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,
  • nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór,
  • nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia,
  • został Klientowi wydany w stanie niezupełnym. 

3. Wada prawna występuje, jeżeli sprzedany Produkt stanowi własność osoby trzeciej, albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu Towarem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

4. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży.

5. Reklamację należy złożyć w formie pisemnej:

  • na adres 2 LOUD 4 YOU ul. Ludowa 62, 58-304 Wałbrzych lub
  • na adres mailowy Sklepu kontakt@2loud4you.net. 

6. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji możliwie jak najwięcej informacji, co ułatwi i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę, w szczególności: możliwie dokładny rodzaj i opis wady, daty wystąpienia wady, danych kontaktowych składającego reklamację, żądania sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży.

7. Sprzedawca ma 14 dni kalendarzowych do ustosunkowania się do reklamacji Klienta i poinformowania go o sposobie dalszego postępowania.

8. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę Klient powinien prócz przesłania formularza reklamacji na odpowiedni adres, dostarczyć reklamowany towar wraz z dowodem zakupu tego towaru do Sprzedawcy. W celu otrzymania formularza reklamacyjnego niezbędnego do rozpoczęcia procedury reklamacyjnej, prosimy o kontakt poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie www.2loud4you.net.

9. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sprzedawca niezwłocznie wymieni Produkt wadliwy albo wadę usunie. W przypadku braku możliwości wymiany Produktu lub usunięcia wady Produktu Sprzedawca zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

10. Klient nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.

11. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki (kuriera).

12. Zgodnie z Ustawą z dnia 30.05.2014 roku o prawach konsumenta, można zrezygnować z zakupu bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko w przypadku jeżeli produkt nie jest zniszczony, kopiowany lub w żaden sposób użytkowany. Zwroty prosimy kierować na adres 2 LOUD 4 YOU Artur Wasilik, ul. Ludowa 62, 58-304 Wałbrzych. Do zwracanego produktu należy dołączyć dowód zakupu paragon/faktura VAT oraz formularz zwrotu. W celu otrzymania formularza zwrotu prosimy o kontakt z Obsługą sklepu pod adresem kontakt@2loud4you.net lub poprzez formularz kontaktowy.

13. Sklep dokona zwrotu ceny produktu wraz z kosztami przesyłki na konto bankowe Klienta lub w formie gotówki jeżeli zakup został dokonany w sklepie stacjonarnym.

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności:

Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.